نتايج و چشم اندازها

نخستين طرح جامع تئوری انقلاب مداوم
 
لئون تروتسکی
 
جلد و فهرست
مقدمه مترجم، مقدمه انتشارات
پيشگفتار: م. رازی
مقدمه بر تجديد انتشار اين اثر، چاپ مسکو، 1919
1- ويژگيهای انکشاف تاريخی روسيه
2- شهر و سرمايه
3- سالهای 1789- 1848- 1905
4- انقلاب و پرولتاريا
5- پرولتاريا در قدرت و دهقانان
6- رژيم پرولتری
7- شرايط لازم برای سوسياليزم
8- حکومتی کارگری در روسيه و سوسياليزم
9- اروپا و انقلاب
10- مبارزه برای قدرت
يادداشت ها
 
آرشيو تروتسکی
 
مبدا