برنامه انتقالی برای انقلاب سوسياليستی

لئون تروتسکی
 
مترجم:
جلد و فهرست
پيشگفتار م. رازی: کاربرد برنامه انتقالی در جنبش کارگری ايران
شرايط عينی برای انقلاب سوسياليستی
پرولتاريا و رهبری های آن
برنامه حداقل و برنامه انتقالی
تناسب دستمزدها و تناسب ساعات كار
اتحاديه های‌كارگری در عصر انتقالی
كميته های كارخانه
"اسرار معاملاتی" و كنترل صنعت بدست كارگران
سلب مالكيت از گروه های مجزای سرمايه داران
سلب مالكيت از بانكهای خصوصی و دولتی ‌كردن سيستم اعتبارات
صف اعتصاب؛ نگهبانان محافظ؛ نيروی نظامی كارگران؛ مسلح كردن پرولتاريا
اتحاد كارگران و كشاورزان
مبارزه عليه امپرياليسم و جنگ
حكومت كارگران و كشاورزان
شوراها
كشورهای عقب افتاده و برنامه درخواست های انتقالی
برنامه درخواست های انتقالی در كشورهای‌ فاشيستی
اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی و مسائل عصر انتقال
عليه فرصت طلبی و تجديد نظر طلبی غير اصولی
عليه افتراق گرائی
راه را بروی زن كارگر باز كنيد! راه را بروی جوانان باز كنيد!
پيش به زير پرچم بين الملل چهارم!
يادداشت ها
 
بازنويس: ياشار آذری
 
 
آرشيو لئون تروتسکی