در باره احزاب «شورا» و حکومت جديد

11 نوامبر 1917

1- کميته مرکزی توسعه پايه‌های حکومت و امکان تغييراتی در ترکيب آن را لازم می‌بيند.
2- [ متن پيشنهاد شده توسط برزين که موجود نيست]
3- اين حکومت به وسيله 'کميته اجرايی مرکزی' ['شورا'] ايجاد شده و در قبال آن نيز مسئول است. ما در حکومتی که شامل احزاب انترناسيوناليست راست گرا باشد شرکت نخواهيم کرد.
4- اين حکومت فرمانهای مربوط به صلح و زمين را تاييد می‌کند.
5- در باره شرکت همه احزاب 'شورا'، تا حد 'سوسياليستهای مردمی'، در حکومت تصميم نهايی اعلام نخواهد شد، و در صورت درخواست [ساير احزاب سوسياليست]، با لغو کانديداتوری تروتسکی و لنين [به عنوان اعضای حکومت] موافقت می‌شود.
6- حق متقابل برای وتوی نامزدهايی که [برای عضويت در حکومت] از سوی احزاب شرکت کننده پيشنهاد می‌شوند به عنوان يکی از مواد مذاکره پذيرفته می‌شود.
7- 'کميته اجرايی مرکزی' بايد با نمايندگان احزابی که کنگره را ترک کردند و به نسبت شماره اعضای آنها دوباره تکميل شود.
8- نمايندگان کارگران راه آهن [يعنی اتحاديه کارگری‌ای که شديدا طرفدار حکومت ائتلافی بود]، اتحاديه پست و تلگراف و ساير سازمانهای مشابه بايد در کميته اجرايی گنجانده شوند.

ترجمه: قطعنامه‌های حزب کمونيست روسيه (بلشويک) 1917-1924، انتشارات شورا، فروردين 1366، بريتانيا
بازنويس: تارا بوکانی، شهريور 1382.