Владимир Илич Ленин

Државата и револуцијата

(Учењето на марксизмот за државата и задачите на пролетаријатот во револуцијата)напишано: август и септември 1917 година [A]
превод: Алек Атевиќ и Горан Мариќ, од руски, српскохрватски и англиски
консултирано изданието на македонски
„Комунист“ - Скопје, 1989 година, превод Б. Корубин [забелешка]
HTML Markup:
Алек Атевиќ, јуни 2005


Содржина

ПРЕДГОВОР КОН ПРВОТО ИЗДАНИЕ

КОН ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

1)  КЛАСНОТО ОПШТЕСТВО И ДРЖАВАТА 

2) ИСКУСТВОТО ОД 1848—1851 ГОДИНА

3)  ИСКУСТВОТО ОД 1848—1852 ГОДИНА.  МАРКСОВАТА АНАЛИЗА

4)  ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЈАСНЕНИЈА НА ЕНГЕЛС

5)  ЕКОНОМСКИТЕ ОСНОВИ НА ОДУМИРАЊЕТО НА ДРЖАВАТА

6)  ВУЛГАРИЗИРАЊЕТО НА МАРКСИЗМОТ ОД СТРАНА НА ОПОРТУНИСТИТЕ

7)  ИСКУСТВОТО ОД РУСКИТЕ РЕВОЛУЦИИ ВО 1905 и 1917 ГОДИНА

БЕЛЕШКИ


Забелешка на прев.: Изданието на „Државата и револуцијата“ на „Комунист“ - Скопје, 1989 година, превод Благоја Корубин, содржи значителни грешки во преводот. Поголем дел од грешките се корегирани во глава 1 и 2. Останатите поглавја се објавени како во преводот на Б. Корубин.


Ленинова архива

марксистичка интернет архива