Marxists Internet Archive: македонски

 


Владимир Илич Ленин

(1870 - 1924)


Хронологија на Лениновиот живот

1901: Анархизам и социјализам
1905: Социјализам и анархизам
1917: Државата и револуцијата


Ленин во разговор со Х. Џ. Велс
(6 октомври 1920)