Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de (filterbare) tabel met alle teksten van deze site raadplegen. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Mee werken?Rechtstreeks naar een auteur:Differentiaalrente 2 – Eerste geval: constante productieprijs

Hoofdstuk 41 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

... Wanneer we hier van surpluswinst spreken, is dat altijd te verstaan als het evenredige deel van het product, waarin de surpluswinst zich toont. Onder het meerproduct of surplusproduct verstaan we het productdeel waarin de gehele meerwaarde, of in sommige gevallen het gedeelte dat de gemiddelde winst vertegenwoordigt. De specifieke betekenis, dat het woord krijgt bij het rentegevende kapitaal, geeft, zoals eerder aangetoond, aanleiding tot misverstanden.


Klassenstrijd en crisis van de welvaartsstaat

Dirk Van Damme, 1982

Sinds de tweede wereldoorlog zijn de sociale voorzieningen in die mate uitgebreid, dat men van de ‘welvaartsstaat’ is gaan spreken. Met deze term werd de komst van een nieuw tijdperk gesuggereerd waarin de oude tegenstellingen van het kapitalisme zouden opgelost zijn. In die zin hield en houdt het spreken over ‘welvaartsstaat’, ‘postindustriële maatschappij’, ‘gemengde economie’, enz. een invloedrijke ideologische operatie in: ...


De crisis binnen de CVP

Jef Turf, 1982

De CVP neemt zich voor op 13 maart tijdens een nationaal congres conclusies te trekken betreffende de oorzaken van haar stembusnederlaag. Het voorbereidend werk bestaat uit een “wetenschappelijke studie” en een enquête bij de leden. Alleen de methode reeds wijst op onzekerheid van de CVP-leiding. ...


De bonapartistische staat

Denis Berger, 1977

“De mensen leven meer dan ooit in de schaduw van de staat”, schrijft Ralph Miliband. Om een historisch perspectief te openen is het van belang de juiste aard te kennen van de instellingen die de horizon van de strijd van de mensen verduisteren. Wanneer de repressie, in al zijn vormen, de dagelijkse werkelijkheid van de arbeiders is, kan het zinloos lijken zich al te lang het hoofd te breken over de politieke kleur of de verschillende banden van diegenen die deze repressie bepalen. Toch is het de noodzakelijke voorwaarde voor een doeltreffend handelen, dit wel te doen. ...


De beheerste vakbeweging

Tom van der Meer, 1977

De afgelopen zomer verscheen bij uitgeverij Van Gennep De beheerste Vakbeweging: 568 pagina’s dik en geschreven door vier Leidse sociologiestudenten. De uitgever schrijft enthousiast op de achterflap: De beheerste vakbeweging behandelt de jaren tussen 1959, toen de geleide loonpolitiek werd opgegeven, en 1973, het eerste optreden van het kabinet-Den Uyl. ...


Sneevliet

Herman Pieterson, 1977

Na lang wachten is het boek waar Piet van ‘t Hart jarenlang aan heeft gewerkt dan gepubliceerd. Triest genoeg is het postuum uitgekomen. Kort na het voltooien van het werk stierf Van ‘t Hart, op 2 oktober 1975. Zijn boek is daarmee niet alleen een bedoeld monument voor Sneevliet, maar ook een onbedoeld monument voor Van ‘t Hart zelf geworden (in de revolutionaire beweging werkend onder de naam Perthus). ...


Indonesië – stagnatie en strijd

Fritjof Tichelman, 1977

In het vorige artikel De Aziatische productiewijze (De Internationale, jaargang 3, nummer 5), hebben we geprobeerd het bredere Zuidoost-Aziatische kader aan te geven, waarbinnen de historische ontwikkeling van Indonesië geplaatst moet worden. Onder Aziatische productiewijze werd wezenlijk verstaan een specifieke relatie tussen een grotendeels zelfvoorzienende dorpsgemeenschap met taaie collectieve elementen, en een zeer sterke staat die zich het merendeel van het agrarisch meerproduct toe-eigent en centraliseert; ...


Polen

1977

Eind juni 1976 verschijnen er in de kranten berichten over de Poolse arbeiders die in verzet zijn gekomen tegen prijsverhogingen van gemiddeld 70 %. Het opbreken van de spoorlijn bij Ursus en het na één dag weer intrekken van de maatregelen, vormen de wapenfeiten die het vermelden waard blijken in de pers. Al met al is de berichtgeving nogal matig van kwaliteit en erg fragmentarisch. Het onderstaande artikel is een poging de gebeurtenissen van die periode in juiste verhoudingen weer te geven. ...


Tweede vorm van de differentiaalrente (Differentiaalrente 2)

Hoofdstuk 40 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Tot dusver hebben we de differentiaalrente alleen bekeken als het resultaat van een productiviteitsverschil van gelijke kapitaalinvesteringen op gelijke percelen van verschillende vruchtbaarheid, zodat de differentiaalrente bepaald was door het verschil tussen de opbrengst van het kapitaal, geïnvesteerd in de slechtste renteloze grond, en van het kapitaal, geïnvesteerd in de betere. We hebben kapitaalinvesteringen bekeken, naast elkaar op verschillende percelen, zodat elke nieuwe kapitaalinvestering overeenkwam met een meer extensieve grondbewerking, een uitbreiding van bewerkte percelen. ...


Over het vakbondsvraagstuk

Leon Trotski, 1923

Dit artikel is direct na het Vierde Wereldcongres van de Komintern geschreven. Als antwoord op de argumenten van kameraad Louzon. Want op dat moment was de aandacht meer gericht op ons gevecht tegen de socialistische rechtervleugel, tegen dissidenten van de tweede lichting, Verfieul, Frossard en dergelijke. In dit gevecht trokken we samen op met de syndicalisten en heb ik er voor gekozen de publicatie van dit artikel uit te stellen. ...


Solidair met Wolf Biermann

1977

Op 16 november 1976 werd de zanger, dichter en criticus Wolf Biermann zijn Oost-Duits staatsburgerschap ontnomen door een besluit van het Politiek Bureau van de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, de stalinistische CP van Oost-Duitsland die in 1946 tot stand kwam door een fusie van de CP en de SP in het Oost-Duitse gebied, dat toen door het Sovjetleger bezet was). Het besluit werd genomen toen de zanger op tournee was in West-Duitsland. Het sluit tenminste voor het ogenblik de Oost-Duitse grens voor hem en verhindert hem naar zijn land terug te keren. De stalinistische bureaucratie gebruikte een smerig manoeuvre ...


Ter kritiek van de politieke economie (1861 - 1863)
Het hoofdstuk De absolute meerwaarde

Karl Marx

De meerwaarde, dat het kapitaal aan het einde van het productieproces heeft, heet, volgens het algemene begrip van de ruilwaarde uitgedrukt: de in het product ‘geobjectiveerde’ arbeidstijd, of de hoeveelheid in haar opgenomen arbeid, is groter dan die in het oorspronkelijke kapitaal, dat tijdens het productieproces voorgeschoten werd, de opgenomen arbeidstijd. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1976, nr. 13 (nr. 5), juni, jg. 3

Inhoud van het nummer:
Vietnam na de hereniging
Bij het begrip “Aziatische productiewijze”
De revolutie in Angola
De uitbouw van het repressie apparaat in West-Duitsland
De actualiteit van Gramsci, Jo De Leeuw


Eerste vorm van de differentiaalrente (Differentiaalrente 1)

Hoofdstuk 39 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

We bekijken eerst de ongelijke resultaten uit gelijke hoeveelheden kapitaal, toegepast op verschillende gronden van gelijke omvang; of, bij ongelijke omvang, de resultaten berekend op een even grote oppervlakte. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1976, nr. 12 (nr. 4), april, jg. 3

Inhoud van het nummer:
Editoriaal: Vele wegen leiden uit Moskou
Trotski’s voorspelling
De Communistische Partij van België: een gewone volgzame stalinistische partij
De CPN en het socialisme
De Italiaanse CP: een nationaal-stalinistische partij
10 stellingen over de sociaaleconomische wetmatigheden van de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme


De loopgraaf

Leon Trotski

... De loopgraven strekken zich uit van Duinkerken tot Belfort. Zij kringelt zich door de duinen van Vlaanderen, deze zwarte draad wentelt zich dan langs de kalkachtige Champagne en loopt uit in de dennenbossen van de Vogezen; een strook van 800 kilometer. In deze loopgraven zit het Franse leger verborgen, proberend zich te handhaven. De Franse loopgraven zijn niet tijdelijk, ondanks dat ze op verschillende tijden en verschillende plaatsen in de loop van het gevecht zijn gegraven. Het is een cruciale grens, waarvoor met ontelbare levens moet worden betaald, elke keer als ze maar een klein beetje naar voren of achter worden verplaatst. ...


1905-1917 Welke taken liggen voor ons in de huidige revolutie?

Leon Trotski

De Frans-Pruissische oorlog van 1870-1871 vormde het einde van de stortmachtige periode van totstandkoming van de Europese natiestaten. En er trad een periode van politieke stagnatie in. In de drukvaten van de kapitalistische samenlevingen begonnen de tegenstellingen zich op te stapelen, maar die kwamen nergens duidelijk naar voren, ondanks dat ze in de geschiedenis hun gelijke niet kenden. Het grote kunststuk van de heersende klasse bestond uit het feit dat ze deze tegenstellingen wisten te verbloemen, de scheuren dichtsmeerden en alle grote vraagstukken naar de toekomst wisten te verwijzen. ...


Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1983, nr. 2, mei, jg. 17

Inhoud van het nummer:
Redactioneel: Coens’ leerplichtverlenging en de linkerzijde, Dirk Van Damme
Wallonië is nog in de maak, Claude Renard
De stijlkenmerken van Coens, Eddy Bonte
De ervaring van Fabelta, Jef Turf
Verzuiling, pacificatie en klassenstrijd, Dirk Van Damme
Het PCI-beheer in Italië, Jan Vermeersch


Wallonië is nog in de maak

Claude Renard

De Walen zijn nog maar sinds kort begonnen hun geschiedenis te verkennen. Waar komt Wallonië vandaan? De vraag is niet zo eenvoudig... Tot nog toe heeft niemand met zekerheid de oorsprong kunnen achterhalen van de taalgrens die uit de vroegste middeleeuwen stamt. Men weet dat het de politiek-militaire nederlagen zijn van Lodewijk XIV, op het eind van zijn koningschap, die de geografische ruimte van het latere Walenland afbakenden tussen het noorden van Frankrijk en de Vlaamse contreien. ...


Coens’ leerplichtverlenging en de linkerzijde

Dirk Van Damme

De recente leerplichtverlenging is aan de linkerzijde met een verbazingwekkende onverschilligheid voorbij gegaan. De linkse partijen hebben zich aan de kwestie niet gestoord en de socialistische overheidsvakbond beperkte er zich toe te betreuren dat ze in deze zaak niet werd geraadpleegd. Wellicht had ook Coens, getuige zijn stoere verklaringen dat hij aan deze zaak zijn portefeuille verbond, op meer weerstand gerekend. ...


Bij de vierde herdenking van de Oktoberrevolutie

V.I. Lenin

De allereerste en meest voor de hand liggende taak van de revolutie in Rusland was de burgerlijk-democratische taak: de overblijfselen van de middeleeuwen uit de weg te ruimen tot het laatste toe weg te vagen, Rusland te zuiveren van die barbaarsheid, van die schande, van die grote hinderpaal voor iedere cultuur en iedere vooruitgang in ons land. ...


Ter kritiek van de politieke economie (1861 - 1863)

Karl Marx

Hoe wordt geld tot kapitaal? Of hoe wordt de geldbezitter (dat wil zeggen de warenbezitter) tot kapitalist?
Beschouwen we eerst de vorm G-W-G, het ruilen van geld tegen ‘waren’, dat wil zeggen kopen, om de ‘waar’ weer tegen geld te ruilen, dat wil zeggen om te verkopen. ...


Inleiding in de Staathuishoudkunde

Rosa Luxemburg

De staathuishoudkunde is een merkwaardige wetenschap. De moeilijkheden en meningsverschillen beginnen al meteen wanneer de eerste stap op dit gebied wordt gezet door het stellen van de meest elementaire vraag: Wat is eigenlijk het onderzoeksobject van deze wetenschap? Een eenvoudige arbeider die slechts een vage voorstelling heeft van hetgeen de staathuishoudkunde de mensen kan leren, zal deze onduidelijkheid toeschrijven aan zijn eigen gebrekkige algemene ontwikkeling. In dit geval deelt hij zijn lot in zekere zin echter met vele geleerde doctoren en professoren die over de staathuishoudkunde dikke boeken schreven en colleges hielden voor studenten aan de universiteiten. Hoe ongeloofwaardig het ook klinkt, toch is het zo dat de meeste geleerden, gespecialiseerd in de staathuishoudkunde, een zeer vaag begrip hebben van wat nu eigenlijk precies het werkelijke object van hun geleerdheid is. ...


Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1981, nr. 3, sept, jg. 15

Inhoud van het nummer:
Politieke apathie en de linkerzijde - Editoriaal, Koen Raes
Vlaamse en Friese beweging, Gjalt Zondergeld
Het presidentschap van Reagan, Jan Debrouwere
Leninisme, taylorisme en bureaucratie, Jenny Walry


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1975, nr. 3-4, 1ste kwartaal [?], jg. 3

Inhoud van het nummer:
Van RCB naar IKB
Bij de congresteksten
Communiqué
Politieke resolutie
Europese resolutie
De gewapende strijd in Latijns-Amerika
Bolivië
Argentinië
Politieke resolutie (minderheid)
Statuten


De differentiaalrente: algemeen

Hoofdstuk 38 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

In de analyse van de grondrente zullen we eerst uitgaan van de veronderstelling dat de producten die een dergelijke rente betalen, met een deel van de meerwaarde, dus ook een deel van de totale prijs, zich in de rente ontbindt ...


De lotgevallen van het 7e Regiment Infanterie in België

Leon Trotski

... In Leuven, net als in de rest van België, geloofden ze tot op het laatst niet in de oorlog. Men had moeite om te geloven dat Duitse troepen de grens waren overgestoken. De Belgen zijn een vredelievend volk, een beetje lankmoedig soms, een overgangstype tussen de Fransen en de Engelsen: on ne se fait beaucoup de bile; we laten ons niet zomaar gek maken. ...


De militaire rampspoed en politieke vooruitzichten

Leon Trotski

... Uiteindelijk zijn de Duitse militaire successen natuurlijk terug te leiden op hun hoge niveau van kapitalistische organisatie. Militaire techniek is in feite niets anders dan de toepassing van de algemene techniek op het terrein van de wederzijdse uitroeiing van de mensheid. ...


Uitputtingsoorlog

Leon Trotski

... De Duitse strategie, die feodale denkwijzen combineert met kapitalistische bronnen, was gebaseerd op het plan van een snelle woeste aanval, een overweldigende aanvalsmacht die de eerste dreun zou uitdelen. En hieraan was de hele organisatie van het Duitse leger ondergeschikt gemaakt. In dat opzicht op de meest perfecte wijze. In de eerste weken van de oorlog leek het dat deze strategie ook werd bevestigd. Maar een moderne grote natie, met haar enorme hulpmiddelen en bevolking van talloze miljoenen, intelligent en vol initiatief, kan niet tot overgave worden gedwongen door een woeste aanval van een paar honderdduizend goed bewapende mannen. ...


Een krachteloze Conventie van verwarring

Leon Trotski

... Dit systeem van elkaar de bal toespelen wordt verder nog bemoeilijkt door het feit dat het Russische liberalisme, dat werd geïnspireerd door het Franse parlementarisme, bezig is om de kwestie van ministeriële verantwoordelijkheid van zich af te schudden, zodat de parlementaire controle grotendeels wordt tenietgedaan tot driekwart loze rituelen. ...


1 jaar oorlog

Leon Trotski

Alle technische krachten die de menselijke vooruitgang hebben geschapen worden nu gebruikt om de culturele fundamenten van de beschaving te vernietigen en bovenal om de mensheid uit te roeien. Dat is de ‘mobilisatie van de industrie’ waarover in alle talen van de Europese beschaving wordt gesproken. Geschoolde barbarij wordt bewapend met alle veroveringen van het menselijke genie, van Archimedes tot Edison, om alles wat collectief is gecreëerd door de mensheid, door Archimedes en Edison, van het oppervlakte van de aarde weg te vagen. ...


Het Thuisfront

Leon Trotski

Dag in, dag uit heeft de Russische pers het over de “mobilisatie van de industrie” en de “organisatie van de maatschappelijke krachten”, met dezelfde geestelijke armoede als de Ostiak wiens liederen al na 5 of 6 woorden zijn uitgeput. ...


Inleiding

Hoofdstuk 37 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

De analyse van de grondeigendom in zijn verschillende historische vormen is niet het onderwerp van dit werk. We houden ons er slechts mee bezig voor zover een deel van de door het kapitaal geproduceerde meerwaarde naar de grondeigenaars gaat. We nemen dus aan dat de landbouw wordt gedomineerd door de kapitalistische productiewijze, net als de manufacturen, d.w.z. dat de landbouw door kapitalisten wordt geëxploiteerd, die daarin verschillen van de overige kapitalisten, op de wijze waarop het kapitaal en de door dit kapitaal aan het werk gezette loonarbeid, geïnvesteerd is. ...


Van het oude gezin naar het nieuwe

Leon Trotski

De innerlijke verhoudingen en ontwikkelingen binnen het gezin zijn door hun aard erg moeilijk te onderzoeken en het minst onderworpen aan statistische gegevens. Het is dan ook niet gemakkelijk om te zeggen in welke mate gezinsverhoudingen vandaag gemakkelijker aangegaan en verbroken worden (in het eigenlijke leven, niet louter op papier) dan vroeger. ...


In de Balkan

Leon Trotski

Het gevecht van de Europese militaire grootmachten wordt, zonder dat een der strijdende partijen een definitief overwicht op de ander weet te bewerkstelligen, op onvergelijkbare wijze weerspiegeld in de Balkan. ...


Gregus op de lijst voor de Democraten

Leon Trotski

... Volkeren hebben het recht op vrede en vrijheid verlost van het militarisme. Maar beide, vrede en vrijheid, zullen nooit een Gregus produceren, een moordenaar op de Democratische lijst.


Tegen wie en hoe de revolutie te verdedigen?

Leon Trotski

Het imperialisme komt, hier en overal, voort uit de kern van de kapitalistische productiewijze. In Rusland werd de ontwikkeling van het imperialisme in extreme mate versneld en vergroot onder invloed van de contrarevolutie. ...


Revolutie in Rusland

Leon Trotski

Wat er op dit moment in Rusland aan het gebeuren is zal voor eeuwig geboekstaafd blijven als een der belangrijkste historische gebeurtenissen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen over deze dagen napraten zijnde het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Het Russische proletariaat heeft de wapens opgenomen tegen een van de meest misdadige regimes, de meest verwerpelijke regering. ...