Vladimir Lenin

Til de kvinnelige arbeiderne


Pravda nr. 40, 22. februar 1920. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter Lenin: Om kvindens frigørelse. Taler og artikler, s. 97-98, København 1980.


Kamerater! Valget til Moskvasovjetet viser at kommunistenes parti har styrket sin stilling i arbeiderklassen.

Det er nødvendig at de kvinnelige arbeiderne tar større del i valget. Sovjetmakten har som den første og eneste statsmakt i verden fullstendig avskaffet alle gamle, borgerlige, gemene lover som satte kvinnen i en ikke-likeberettiget stilling i forhold til mannen og gav mannen privilegier, f. eks. i ekteskapet eller i forholdet til barna. Som den første og eneste i verden, som det arbeidende folks makt har sovjetmakten avskaffet alle de fordeler som var forbundet med eiendom, og som er bevart i familieretten til mannens fordel, i alle, selv de mest demokratiske borgerlige stater.

Der det finnes godseiere, kapitalister og kjøpmenn, der kan det ikke herske likhet mellom mann og kvinne, ikke en gang etter loven.

Der det ikke finnes godseiere, kapitalister og kjøpmenn, der de arbeidendes makt bygger et nytt liv uten disse utbytterne, der hersker det likhet mellom mann og kvinne etter loven.

Men det er ikke nok.

Likhet etter loven er fortsatt ikke likhet i livet.

Vi må sørge for at den kvinnelige arbeider oppnår likhet med den mannlige arbeider ikke bare etter loven, men også i livet. Derfor er det nødvendig at arbeiderkvinnene tar større og større del i ledelsen av samfunnets virksomheter og i ledelsen av staten.

Gjennom å delta i ledelsen vil kvinnene lære raskt, og de vil innhente mennene.

Velg flere kvinnelige arbeidere til sovjetet, så vel kommunister som partiløse. La henne være partiløs, bare det er en ærlig arbeiderkvinne som evner å utføre sitt arbeid fornuftig og samvittighetsfullt - velg henne til Moskvas sovjet!

Flere kvinnelige arbeidere i Moskvas sovjet! La Moskvas proletariat vise at det er rede til å gjøre alt og gjør alt for å føre kampen til seier, for å bekjempe den gamle ulikheten, den gamle, borgerlige fornedrelsen av kvinnen!

Proletariatet kan ikke oppnå full frihet uten å erobre full frihet for kvinnene.


Sist oppdatert 26.07.2007