Karl Marx & Friedrich Engels

1818–1883   —   1820–1895


Karl Marx Friedrich Engels

Mutta älkää kiistelkö kanssamme, kun sovellatte porvarillisen omistuksen poistamiseen omien porvarillisten vapaus-, sivistys- ja oikeus- ym. käsitystenne mittaa. Teidän aatteennekin ovat porvarillisten tuotanto- ja omistussuhteiden tuotteita, samoin kuin teidän oikeutenne on vain laiksi korotettu luokkanne tahto, jonka sisältö riippuu teidän luokkanne aineellisista elämänehdoista.
Se pyyteellinen käsitys, joka saa teidät muuttamaan tuotanto- ja omistussuhteenne historiallisista, tuotannon kehittyessä ohimenevistä suhteista ikuisiksi luonnon ja järjen laeiksi, on teillä yhteinen kaikkien perikatoon joutuneiden hallitsevien luokkien kanssa. Minkä te käsitätte antiikin omistuksesta, minkä te käsitätte feodaalisesta omistuksesta, sitä te ette enää käsitä, kun tulee puhe porvarillisesta omistuksesta.
— Karl Marx & Friedrich Engels: Kommunistisen puolueen manifesti (1848)


 

1837–1849

1843: Juutalaiskysymyksestä (Marx)
1844: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä (johdanto) (Marx)
1844: Kriittisiä reunahuomautuksia »Preussilaisen» artikkeliin »Preussin kuningas ja yhteiskunnallinen uudistus» (Marx)
1844: Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi (Engels)
1844: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset (Marx)
1845: Teoksesta »Työväenluokan asema Englannissa» (Engels)
1845: Elberfeldin puheet (Engels)
1845: Friedrich Listin kirjasta »Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä (Marx)
1845: Teesejä Feuerbachista (Marx)
1845: Pyhä perhe (Marx & Engels)
1846: Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus (Saksalaisen ideologian 1. luku) (Marx & Engels)
1847: Kommunismin periaatteet (Engels)
1848: Puhe kauppavapaudesta (Marx)
1848: Kommunistisen puolueen manifesti (Marx & Engels)
1848: Porvaristo ja vastavallankumous (Marx)
1849: Palkkatyö ja pääoma (Marx)
1837–1849: Kirjeitä

 

1850–1859

1850: Keskuskomitean vetoomus Kommunistien liitolle (Marx & Engels)
1850: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 (Marx)
1852: Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa (Engels)
1852: Äskeinen Kölnin oikeusjuttu (Engels)
1852: Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (Marx)
1853: Brittien herruus Intiassa (Marx)
1853: Tulevat seuraukset brittien herruudesta Intiassa (Marx)
1856: Puhe »The People's Paper» -lehden vuosijuhlassa (Marx)
1857: Johdanto vuosien 1857–1859 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin (Marx)
1858: Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (»Grundrisse») (Marx)
1858: Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa (Marx)
1859: Poliittisen taloustieteen arvostelua (Marx)
1859: Karl Marxin »Poliittisen taloustieteen arvostelua» (Engels)
1850–1859: Kirjeitä

 

1860–1869

1863: Lisäarvoteorioita. Liitteitä (Marx)
1864: Alkulause »Filosofian kurjuuden» saksankieliseen painokseen (Engels)
1864: Kansainvälisen työväenliiton perustamismanifesti (Marx)
1865: Amerikan Yhdysvaltojen presidentille Abraham Lincolnille (Marx)
1865: Työpalkka, hinta ja voitto (Marx)
1866: Eri kysymyksiä koskeva ohje väliaikaisen keskusneuvoston jäsenille (Marx)
1867: »Pääoman» ensimmäisen osan ensimmäisen saksankielisen laitoksen alkulause (Marx)
1868: »Demokratisches Wochenblattille» kirjoitettu arvostelu Karl Marxin »Pääoman» ensimmäisestä osasta (Engels)
1868: »The Forthnightly Review'lle» kirjoitettu arvostelu Karl Marxin »Pääoman» ensimmäisestä osasta (Engels)
1868: Muistiinpanot Karl Marxin »Pääoman» ensimmäisestä osasta (Engels)
1869: Vetoomus Yhdysvaltain kansalliselle työväenliitolle (Marx)
1860–1869: Kirjeitä

 

1870–1879

1870: Kansainvälisen työväenliiton pääneuvostolta Venäjän jaoston komitean jäsenille Genèveen (Marx)
1870: Luottamuksellinen tiedotus (Marx)
1871: Kansalaissota Ranskassa (Marx)
1871: Työväenluokan poliittisesta toiminnasta (Engels)
1871: Kansainvälisen työväenliiton yleiset säännöt (Marx)
1872: Näennäistä hajaannusta Internationaalissa (Marx & Engels)
1872: Pariisin kommuunin vuosipäivän kunniaksi järjestetyn joukkokokouksen päätökset (Marx)
1872: Maan kansallistaminen (Marx)
1872: Haagin yleisen kongressin päätöslauselmista (Marx & Engels)
1872: Haagin kongressista (Marx)
1873: Asuntokysymyksestä (Engels)
1873: »Pääoman» ensimmäisen osan vuoden 1872 toisen saksankielisen laitoksen loppusanat (Marx)
1873: Bakuninilaiset työssä (Engels)
1873: Poliittinen välinpitämättömyys (Marx)
1873: Auktoriteetista (Engels)
1874: Kommuunin blanquilaisten maanpakolaisten ohjelma (Engels)
1875: Venäjän yhteiskunnallisista suhteista (Engels)
1875: Gothan ohjelman arvostelua (Marx)
1875: Alkusanat teokseen Saksan talonpoikaissota (Engels)
1878: Anti-Dühring (Engels)
1878: Karl Marx (Engels)
1870–1879: Kirjeitä

 

1880–1889

1880: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (Engels)
1881: Oikeudenmukainen päiväpalkka oikeudenmukaisesta päivätyöstä (Engels)
1881: Palkkatyöjärjestelmä (Engels)
1881: Ammattiliitot (Engels)
1881: Kauppasopimus Ranskan kanssa (Engels)
1881: Kaksi esikuvallista kaupunginvaltuustoa (Engels)
1881: Amerikkalaiset elintarvikkeet ja maakysymys (Engels)
1881: Viljalakeja vastustavan liiton palkkateoria (Engels)
1881: Työväenpuolue (Engels)
1881: Bismarck ja Saksan ja työväenpuolue (Engels)
1881: Puuvilla ja rauta (Engels)
1881: Välttämättömät ja tarpeettomat yhteiskuntaluokat (Engels)
1882: Bruno Bauer ja alkukristillisyys (Engels)
1883: Ilmestyskirja (Engels)
1883: Puhe Karl Marxin haudalla (Engels)
1883: Karl Marxin kuolemasta (Engels)
1884: Karl Marx ja »Neue Rheinische Zeitung» (Engels)
1884: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä (Engels)
1885: Marxin »Pääoman» toisen osan esipuheesta (Engels)
1885: Kommunistien liiton historiaa (Engels)
1886: Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu (Engels)
1888: Väkivallan osuus historiassa (Engels)
1888: Suojelutullit ja vapaakauppa (Engels)
1880–1889: Kirjeitä

 

1890–1895

1891: Vuoden 1891 sosiaalidemokraattisen ohjelmaluonnoksen arvostelua (Engels)
1892: »Työväenluokan asema Englannissa» -kirjan 2. saksankielisen painoksen esipuhe (Engels)
1894: Sosialististen opiskelijoiden kansainväliselle kongressille (Engels)
1894: Italian tuleva vallankumous ja sosialistinen puolue (Engels)
1894: Alkukristillisyyden historiasta (Engels)
1895: Talonpoikaiskysymys Ranskassa ja Saksassa (Engels)
1890–1895: Kirjeitä